Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija kūrėsi palaipsniui. Jos pirmtakas - Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų grupė (KPPSG). 1994 m. Kaune, Medicinos universitete susibūrė psichoanalize susidomėjusių gydytojų, psichologų ir gydytojų rezidentų grupė, kuriai vadovavo medicinos daktarė Vida Mickienė. 1995 m. šiai grupei dėstyti pradėjo psichoanalitikai Espen Collett ir Harald Kleppe iš Norvegijos bei Sabine Wolschin iš Vokietijos. Nuo pat pradžios studijuota klasikinė psichoanalizė, bei jos modernesnių krypčių, tokių kaip tarpasmeninės psichoanalizės bei objektinių santykių mokyklų atstovų Harry Stack Sullivan, Jay Greenberg, Stephen Mitchell ir kitų autorių darbai. Šiuolaikinės psichoanalitinės psichoterapijos mokyklos ir liko Kauno grupės teorinių pažiūrų orientyru.

1998 m., pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp KMU ir Oslo Psichoterapijos Instituto, kuriam tuo metu vadovavo Agnar Berle, pradėta struktūriška, 5 metų trukmės programa, atitinkanti tarptautinius psichoanalitinės psichoterapijos studijų reikalavimus. Joje studijavo 8 psichoterapeutai iš Kauno, 6 ją sėkmingai baigė, įgydami psichoanalitinio psichoterapeuto kvalifikaciją bei įsipareigodami toliau skleisti savo mokytojų suteiktas žinias. Keletas jaunų psichiatrų, pradėjusių psichoanalitinės psichoterapijos studijas KPPSG, išvyko dirbti bei mokytis į Norvegiją ir ten sėkmingai užbaigė Kaune pradėtas studijas.

2005 m. Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų grupė buvo priimta nariu kandidatu į Tarptautinę psichoanalitinių draugijų federaciją (International Federation of Psychoanalytic Societies, IFPS). Tai antra pagal svarbą tarptautinė psichoanalitinė organizacija, įkurta 1962 m. kaip reakcija į IPA (International Psychoanalytic Association) vyravusias ortodoksiškas pažiūras. 27 psichoanalitines draugijas iš 16 pasaulio šalių vienijančios federacijos tikslas yra siekti naujų mokslinių ir akademinių rezultatų, vystyti jos narių laisvą diskusiją apie psichoanalizės teoriją, praktiką ir mokymą, skatinti mokslinius ir asmeninius kontaktus tarp psichoanalitikų ir psichoanalitinių organizacijų. Federacija kas antri metai organizuoja Tarptautinius psichoanalizės forumus, leidžia kas trys mėnesiai išeinantį žurnalą „The International Forum of Psychoanalysis“. IFPS federacijoje populiarios modernesnės psichoanalitinės mokyklos – prisirišimo teorija, objektinių ryšių teorija, interpersonalinė terapija, Lakano psichoanalizė, santykių teorija.

2008 m. nutarta įkurti Kauno psichoanalizės bei psichoterapijos studijų draugiją, kurioje savo pajėgas apjungė 16 psichoanalitinių psichoterapeutų. Tai bendros Oslo Psichoterapijos Instituto ir KMU programos absolventai, buvę programos dėstytojai Agnar Berle ir Harald Kleppe, buvę studijų grupės nariai, dirbantys Norvegijoje ir ten užbaigę savo studijas bei kolegos, užbaigę psichoanalitikės Stasės Meškauskienės vadovaujamą KMU podiplominių psichoanalitinės psichoterapijos studijų programą ir papildomas išlyginamąsias studijas.

Tais pačiais metais rudenį Čilėje įvykusiame XV Tarptautiniame psichoanalitinių draugijų forume Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija (KPPSD) patvirtinta tikruoju IFPS nariu.

KPPSD savo veikoje tradiciškai bendradarbiauja su LSMU (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) Psichiatrijos klinika rengiant podiplomines psichoanalitinės psichoterapijos studijas. Jos vyksta dviem kryptim.

Pirmoji kryptis – studijos, skirtos suteikti bazinį psichoanalitiškai orientuotos psichoterapijos parengimą gydytojams ir medicinos psichologams. 2008 m. studijas pradėjo jau ketvirta kursantų grupė. Pirmoji programa buvo paruošta ir įgyvendinta 2000-2005 m. psichoanalitikės Stasės Meškauskienės iniciatyva. Nuo 2002 m. programa buvo koreguota ir vykdoma bendradarbiaujant su Lietuvos Psichoanalizės draugija (LPD). Nuo 2006 m. programa perorganizuota į „Įvadinį kursą leidimui verstis psichoterapeuto praktika gauti“. Studijuoti įvadiniame kurse priimami gydytojai, psichiatrai ir psichologai, baigę aukštąjį mokslą ir turintys 2 metų darbo patirtį (tai gali būti 2 rezidentūros studijų metai). Šį kursą LSMU baigę specialistai įgyja teisę gauti SAM akreditacijos ir licencijavimo tarnybos leidimą verstis psichoterapeuto praktika. Iki 2008 m. vykdant šias programas dalyvavo pavieniai KPPSD nariai, nuo 2008 m. programa vykdoma KPPSD ir LPD lygiaverčiai bendradarbiaujant , o nuo 2012 m. draugija savarankiškai ruošia būsimuosius psichoanalitinius psichoterapeutus. 2008-2010 m. Kaune vyko psichoanalitinės psichoterapijos supervizorių ruošimo programa, kurioje dėstė mokytojai iš Oslo Psichoterapijos Instituto (OPI). 8 mūsų draugijos nariai sėkmingai ją įsisavino. OPI ir toliau remia KPPSD narių profesinį augimą, sudaro galimybes dalyvauti savo rengiamose konferencijose. Pastaraisiais metais jau teko klausytis OPI tokių lektorių kaip Lewis Aron, Glen O. Gabbard, Peter Fonagy, Mark Solms.

Kita podiplominių psichoanalitinės psichoterapijos studijų Kaune kryptis – trumpalaikiai, reguliariai vykstantys, specifinei temai skirti seminarai ar kursai. Nuo 1996 m. vykdyta daugiau nei 15 tokių kursų, kuriuose dėstė psichoanalitikai ir psichoanalitiniai psichoterapeutai iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Olandijos, Meksikos, Brazilijos , Vokietijos ir, be abejo, Lietuvos. Galima paminėti jau įvykusius bei šiuo metu vykstančius: „Palaikomoji psichoanalitinė psichoterapija“, „Asmenybinių sutrikimų gydymas psichoanalitine psichoterapija“, „Priklausomybių psichoterapija: integruotas požiūris“, „Psichodinaminė psichiatrija“.

Rengiamos ir tarptautinės konferencijos aktualiais klausimais. 2007 m. birželį įvyko konferencija su kolegomis iš Norvegijos ir Brazilijos „Psichoanalizė ir žmogaus seksualumas“, o tų pačių metų rugpjūtį – „Transkultūriniai mainai šiuolaikinėje psichoanalizėje“ su Meksikos sociopsichoanalizės mokyklos (įkurtos E. Fromm`o) psichoanalitikais. 2010 m. birželį suruošta konferencija „Šiuolaikinė psichoanalizė Šiaurės Amerikoje“, Kaune apsilankius grupei psichoanalitikų-supervizorių iš Niujorko.

2010-2012 m. skaitė paskaitas bei pravedė seminarus draugijos nariams Carlo Bonomi (Italija), Ester Ringdal (Norvegija), Michael Erman (Vokietija) ir kiti.

2011 m. spalio mėn. KPPSD kartu su kolegomis iš Norvegijos bei Suomijos Kaune suorganizavo tradicinį Šiaurės šalių IFPS psichoanalitikų susitikimą „Nordic Meeting“, kurio tema buvo „Išėjimai ir sugrįžimai“.

Kita graži tradicija, kurią palaiko mūsų draugija – tai bendros trijų Lietuvos psichoanalitinių draugijų (Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija ir KPPSD) konferencijos. 2012 m. tokia konferencija vyko Kaune Čiurlionio meno muziejuje, jos tema buvo „Šiuolaikinė psichoanalizės teorija sociokultūriniame kontekste“.

2013 m. pravesta konferencija su Fromo draugijos Vokietijoje nariais „E. Fromo reikšmė psichoterapijoje“.

Šiuo metu Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija kartu su Institutt for Psykoterapy (Norvegija) ir Therapeia Society (Suomija) organizuoja 2014 m. rugsėjo 17-19 dienomis Kaune vyksiantį pasaulinį IFPS Forumą, kurio tema „Trauma, sunki psichopatologija ir psichoanalizė“. Laukiami pranešėjai ir dalyviai iš visų IFPS priklausančių draugijų, kviestiniai pranešėjai – žymiausi psichoanalitikai, visi besidomintys psichoanalize, jos taikymu gydyme ir žmogaus psichikos tyrimuose.