Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugijos nariai yra skirstomi į tikruosius narius, turinčius balsavimo teisę, asocijuotus narius, garbės narius ir narius rėmėjus. Tikraisiais nariais tampa asmenys, turintys gydytojo ar psichologo bazinį išsilavinimą, bei įgiję IFPS normatyvus ir KPPS draugijos reikalavimus atitinkantį psichoanalitinį išsilavinimą, bei reguliariai dalyvaujantys draugijos vykdomoje veikoje. Nariais bičiuliais gali būti asmenys, besidomintys ar studijuojantys psichoanalitinę psichoterapiją, taip pat asmenys, įgiję IFPS normatyvus ir KPPS draugijos reikalavimus atitinkantį išsilavinimą, tačiau neturintys galimybės aktyviai dalyvauti veikloje. Rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriuos įregistruoja valdyba, šiems pareiškus norą teikti KPPSD konsultacinę ar materialinę paramą. Garbės nario vardas gali būti suteikiamas asmeniui, ypač pasižymėjusiam psichoanalitinės psichoterapijos srityje.

Aukščiausias KPPSD valdymo organas yra visuotinis jos narių susirinkimas, kurį sušaukia valdyba ne rečiau kaip kas metai. Tarp visuotinių susirinkimų vadovauja valdyba, sudaryta iš 4 asmenų, renkamų visuotinio susirinkimo 3 metų laikotarpiui. KPPSD kasdienei veiklai vadovauja draugijos pirmininkas, renkamas visuotinio susirinkimo 3 metų laikotarpiui.

KPPSD valdyba:

Draugijos pirmininkė - Živilė Paulauskienė
Pirmininko pavaduotojas - Darius Leskauskas
Sekretorė - Gražina Vilcinienė
Iždininkė - Danutė Lovkienė
Asocijuota valdybos narė - Irma Kuliavienė

Akademinei ir mokomajai draugijos veiklai vadovauja Mokymo komitetas, sudarytas iš 3 narių, skiriamų valdybos.

KPPSD mokymo komitetas:

Mokymo komiteto pirmininkė – Birutė Baranauskienė
Mokymo komiteto nariai – Aleksandras Kulak, Brigita Bax


Draugijos narių sąrašas ir informacija apie narius.